Styrelse

Styrelsen tillsätts vid årsstämma som inträffar vår-försommar varje år.
Efter beslut om styrelseledamöter och suppleanter stänger styrelsen in sig och bestämmer sina roller för respektive år.

Styrelsen består av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsen har inte någon ersättning för nedlagd tid. Däremot förfogar styrelsen över 12.000 kronor per styrelseperiod att gå ut och äta middagar för.

Styrelsens ansvar

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

I Färgarloftet har vi avtal med en teknisk förvaltare, BA fastighetsservice AB och en ekonomisk förvaltare, STOR redovisning Stockholm AB.

I styrelsen finns en kontaktperson för respektive förvaltare.

Löpande arbetsuppgifter i styrelsen

Ordförande
Ansvarar för samtliga löpande avtal och mäklarkontaker. Övergripande ansvar.

Kassör
Ansvarar för kontakt med ekonomisk förvaltare samt överlåtelsehantering.

Sekreterare
Information till medlemmar, kallelse till årsstämma, protokoll. Hemsida.

Nycklar/tv-boxar/porttelfoni
Ansvarar för nycklar, porttelefon och nyckelbrickor (pluppar)

Garageplatser, nya medlemmar
Sätter upp namnskyltar vid dörr och postfack. Hanterar kölista till garaget.

Dessutom finns följande förtroendeuppdrag:

Trädgårdsgrupp
Ansvarar för att de allmänna ytorna är trevliga att vistas i. Ansvarar även för att anordna städdagar.

Festkommité
Ansvarar för att anordna fester någon/några gånger per år.

Valberedning
Ansvarar för att ta fram förslag på styrelse inför stämma.